Racjonalniej w oświacie
access_time 2007-03-29 11:50:44
Stworzenie w Tarnowie dwóch kolejnych liceów ogólnokształcących oraz dwóch techników uzupełniających jest zarówno wzbogaceniem oferty edukacyjnej miasta, wyjściem naprzeciw postulatom rodziców i uczniów, jak i odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy, stanowi także kolejny etap działań na rzecz efektywniejszego wykorzystywania bazy oświatowej Tarnowa.
Dwa kolejne licea ogólnokształcące – XVII i XVIII powołane zostaną do życia w Tarnowie od dnia 1 września bieżącego roku. XVII LO wejdzie w skład Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Legionów 15, XVIII liceum wejdzie w skład Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych przy ulicy Kochanowskiego 32.

Nowe technika uzupełniające powstaną od dnia 1 września w Zespołach Szkół przy ulicy Kwiatkowskiego 17 oraz Piłsudskiego 19. Nowe szkoły kształcić będą w zawodach technik – mechanik, technik – elektryk i technik – fryzjer.

Sieć szkół zawodowych w Tarnowie obejmuje aktualnie zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea profilowane i technika uzupełniające oraz szkoły policealne. W szkołach pogimnazjalnych na terenie Tarnowa uczy się obecnie ponad 13 tysięcy uczniów. Połowa z nich, czyli nieco ponad 6,5 tysiąca kształci się w szkołach zawodowych. Najwięcej – 56 % w technikach, 14,5% w liceach profilowanych, 4,2% w technikach uzupełniających, 14,6 w zasadniczych szkołach zawodowych oraz przeszło 7 % w szkołach policealnych.

Znaczącą pozycję na rynku tarnowskim mają również szkoły niepubliczne, których funkcjonuje na terenie miasta 13. Dwie spośród nich kształcą na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, pozostałe to szkoły policealne dla dorosłych, kształcące na poziomie technikum.

Ponadto podczas najbliższej sesji podjęta zostanie decyzja o połączeniu od nowego roku szkolnego XVI Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 3 w Tarnowie w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 z siedzibą przy Al. Solidarności 18. Przedsięwzięcie to stanowi realizację uzgodnień dokonanych pomiędzy społecznościami szkolnymi oraz władzami Tarnowa i ma na celu lepsze niż do tej pory wykorzystanie budynku przy Al. Solidarności.

Zdaniem prezydenta Ryszarda Ścigały powołanie do życia w Tarnowie nowych liceów ogólnokształcących nie tylko zwiększy oferty edukacyjną miasta przez stworzenie nowych klas na bazie już funkcjonujących placówek, ale pozwoli również dokonać większego naboru młodzieży z terenu powiatu tarnowskiego. Powołanie nowych szkół jest także wyjściem naprzeciw postulatom rodziców i uczniów oraz kolejnym działaniem na rzecz bardziej racjonalnego wykorzystania bazy oświatowej miasta.

To samo dotyczy stworzenia techników uzupełniających, będących dodatkowo elementem nawiązana do wieloletniej tradycji kształcenia na poziomie technikum absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Propozycja ta wychodzi równocześnie naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A