Konkurs na logo Pałacu Młodzieży
access_time 2006-11-13 11:34:44
Pałac Młodzieży w Tarnowie i działający przy nim "Targ Słów" zapowiadają konkurs dla grafików. Członkowie jury spośród prac wybiorą to logo, które najbardziej przypadnie im do gustu. Na prace Pałac Młodzieży będzie czekał do 28 lutego 2007 roku. Udział w konkursie mogą wziąć młodzi ludzie w wieku 7-21 lat.
Poniżej prezentujemy pełny regualamin tego konkursu. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w zabawie. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Regulamin konkursu plastycznego na znak graficzny (logo) Pałacu Młodzieży w Tarnowie

1. Organizator:
Pałac Młodzieży w Tarnowie

2. Cel konkursu.
- pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży
- popularyzowanie twórczości  artystycznej dzieci i młodzieży
- doskonalenie warsztatu plastycznego
- promowanie technologii komputerowych (oprogramowanie) w projektowaniu graficznym
- konfrontacja artystyczna dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie

3. Uczestnicy.
W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,    w wieku od 7-21 lat.

4. Warunki konkursu.
- każda placówka może nadesłać do 10 prac
- techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, grafika  (również komputerowa)
- wielkość (format) prac:  A4
- zapis cyfrowy w formatach: jpg, tif, psd, cdr

Każda praca powinna posiadać czytelny opis, zawierający dane: technika plastyczna, imię i nazwisko autora, wiek, placówka (adres, telefon, e-mail, imię i nazwisko instruktora prowadzącego).

Uwaga! Oceniane będą jedynie prace wykonane indywidualnie.

5. Termin składania prac.
Prace należy dostarczyć (przesłać) do 28 lutego 2007 roku, na adres pocztowy:
Pałac Młodzieży, 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 24 , z dopiskiem: „Logo Pałacu – konkurs plastyczny”
lub  mail’em na adres: targslow@wp.pl

6. Publikacja elektroniczna nadesłanych prac.
    Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.targslow.timi.pl w jednym z działów Cybergalerii.

7. Ocena prac.
    Jury powołane przez organizatora wyłoni spośród nadesłanych prac zwycięzcę oraz osoby wyróżnione.

8. Nagrody i wyróżnienia.
    Organizator przewiduje uhonorowanie laureatów  nagrodami, wyróżnieniami oraz dyplomami.

9. Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu.
Wyniki konkursu oraz termin uroczystego podsumowania konkursu (wręczenie nagród i wyróżnień)  zostaną opublikowane na łamach strony internetowej: www.targslow.timi.pl  oraz na  www.pm.tarnow.pl

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub drogą elektroniczną.

Uwagi!
Prace niezgodne z regulaminem (uszkodzone w wyniku niewłaściwego transportowania lub opakowania, nieprawidłowo opisane) nie  będą oceniane.
Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
Organizator  zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursu. O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni na stronach serwisów internetowych www.targslow.timi.pl  oraz na  www.pm.tarnow.pl
Nadesłanie prac jest równoważne z akceptacją powyższego regulaminu.
Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga komisja powołana przez Organizatora.
%%br%%

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A