Rzecznik w Krajowej Radzie
access_time 2007-06-25 16:36:28
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał powołał w czerwcu Krzysztofa Podgórskiego - Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie w skład Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Tarnowianin jest jednym z dziewięciu członków tego gremium, obok przedstawicieli Warszawy, Szczecina, Bydgoszczy, Bielska – Białej, Lublina, Wrocławia, Poznania i Łodzi.

W myśl wprowadzonych w życie w roku bieżącym przepisów przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów, będąca stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu w zakresie spraw związanych z ochroną praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego.

Do zadań Rady należy w szczególności: przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian w przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów; wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych lub kierunków rządowej polityki konsumenckiej; wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów przedłożonych przez Prezesa Urzędu; przekazywanie informacji dotyczących ochrony konsumentów, w zakresie wskazanym przez Prezesa Urzędu.

W skład Rady wchodzi dziewięciu rzeczników konsumentów, jednym z nich został Krzysztof Podgórski, Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnowie. Aktualnie Radę tworzą rzecznicy z: Warszawy, Szczecina, Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Lublina, Wrocławia, Poznania, Łodzi i Tarnowa.

Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Urzędu. Powołanie następuje na wniosek dyrektorów delegatur UOKiK za pisemną zgodą rekomendowanych kandydatów.

Komentarze...