Podpisanie porozumienia między partnerskimi powiatami (zdjęcia, nagrania)
access_time 2007-07-03 17:26:50
W poniedziałek w Urzędzie Miasta Tarnowa doszło do spotkania władz samorządowych Tarnowa i regionu z wicemarszałkiem Romanem Ciepielą. Spotkanie poświęcone było wdrażaniu w regionie tarnowskim Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".
fotW spotkaniu uczestniczyli zastępcy prezydenta miasta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański, Dorota Skrzyniarz, starostowie powiatów tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, prezes fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego - Tomasz Kita, pracownicy Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnowie - Grażyna Wiatr, Waldemar Piwowarczyk, pełnomocnicy Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

Punkem kulminacyjnym spotkania było podpisanie porozumienia między partnerskimi powiatami, które postanowiły wspierać się wzajemnie, by pełniej skorzystać z programu "KL". Postanowiono wypracować wspólne pojekty, wymienić się doświadczeniami. Wszystko to w tym celu, aby efekty dla mieszkańców subregionu tarnowskiego były jak największe.

Prezydent Dorota Skrzyniarz - koordynator w ramach subregionu tarnowskiego i programu "Kapitał Ludzki" przedstawiła, co już zrobiono w ramach programu. W porozumieniu zawarto stworzenie bazy beneficjentów, którzy będą objęci programem "KL". "Zamierzamy wspólnie opracować mapę projektową, wytypować potencjalnych partnerów do sieciowych projektów. Chcemy wspólnie przygotować i wdrożyć projekty w ramach tego programu, projekty, które mają być innowacyjne, mają się opierać na dobrych praktykach wypracowanych wcześniej, bo Kapitał Ludzki to nie tylko, ta fotperspektywa 2007-2013, która się teraz przed nami czasowo odkrywa." W celu realizacji programu zostali powołani pełnomocnicy w partnerskich starostwach, pełnomocnicy programu i w poniedziałek na ręce pana Marszałka Romana Ciepieli wręczyli materiał będący ich efektem pracy-wstępna diagnoza projektów i problemów z obszaru współpracujących samorządów. Trzeba podkreślić, że opracowany materiał powstał również dzięki wydatnemu wsparciu ekspertów z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego działającego przy Fundacji Hetmana Jana Tarnowskiego.

"Obyśmy odnaleźli te nasze potrzeby w strategii województwa małopolskiego związanej z tym prgoramem" - powiedziała Dorota Skrzyniarz po wręczeniu na ręce marszałka przygotowanego materiału z pismem przewodnim.

Wypowiedź wicemarszałka o przygotowanym materiale:


lub->POBIERZ


Grażyna wiatr przedstawiła, w jaki sposób przebiegały prace nad wdrażaniem programu. Zgodnie z tym czego oczekuje Komisja Europejska prace rozpoczęto od zdiagnozowania problemu, który jest punktem wyjścia, żeby póżniej pisać projekty i starać się o dofinansowanie. Pracę zaczęto od zdiagnozowania obszarów problemowych, tych, które mieszczą się w zakresie dofinansowania PO KL - obszary na terenie starostw partnerów całego porozumienia. Sporządzono ankietę, która miała wskazać obszary problemowe, m.in integracja, rynek pracy, transfer wiedzy, edukacja. Efekt tej pracy wręczono właśnie Wicemarszałkowi. Pani Wiatr przedstawiła przykładowe problemy pojawiające się w ankiecie. Dotyczyły one m.in potrzeby powrotu do szkolnictwa zawodowego, zwracały uwagę na problemy starzenia się społeczeństwa i sprawy aktywizacji zawodowej ludzi, którzy są w wieku emerytalnym, problem wyjeżdżającej młodzieży oraz dostępu do edukacji, do stanowisk pracy.


Wypowiedź na temat funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego:


lub->POBIERZ


fotPodczas spotkania władz samorządowych Tarnowa i regionu głos zabrał wicemarszałek Roman Ciepiela, który na wstępie przedstawił ocenę sytuacji na rynku pracy w Małopolsce. Podkreślił, że ubywa osób bez wykształcenia, przybywa z wyższym wykształceniem. "Mamy dobrze wyedukowane społeczeństwo, które się starzeje, przyrost osób w wieku produkcyjnym. Niestety dynamika jest powolna, ubywa osób w wieku przedprodukcyjnym, w związku z tym możemy się spodziewać w najbliższych latach dużego deficytu osób, które będą w wieku produkcyjnym, dodatkowo młodzi ludzie emigrują, w związku z tym możemy się spodziewać dużych problemów w dostępie do wykwalifikowanej kadry." W swojej wypowiedzi wskazał również na wzrost wskaźnika zatrudnienia, procent osób, które mogłbyby pracować i pracują, ale on jest poniżej 50%. Wicemarszałek uważa, że jest to zła sytuacja w związku z tym założeniem PO KL jest, aby dojść do 60% na koniec tego okresu. W związku z tym, można się spodziewać zmian systemowych zachęcających do aktywności, np. przedłużanie wieku emerytalnego, ograniczanie wcześniejszych emerytur. "Głównie ze względu na rozwój gospodarczy od 2001 roku ciągle mamy spadek zarejestrowanych osób formalnie bezrobotnych, 145 tys. to jest dużo, chociaż jest to wskaźnik trudny do zweryfikowania, bo nie wiemy do końca, ile osób tak na prawdę jest bezrobotnych, a ile albo wyjechało, albo znajduje się w jakiejś szarej strefie, która prawdopodobnie jest bardzo wysoka. " Roman Ciepiela mówił również o ciągłym spadku młodych ludzi wśród bezrobotnych, co 4-ty bezrobotny nie ma 25 lat. Jest to efekt szybkiego rozwoju gospodarki, który oczekuje nowych, doświadczonych pracowników. Jest to sygnał dla samorządowców, aby edukować młodzież w kierunkach pożądanych. Coraz więcej środków publicznych idzie na interwencje, dzięki czemu coraz większa liczba osób może być objęta tym wsparciem w Małopolsce. "W całej Małopolsce prawie 34 tys. osób uzyskało jakąś formę pomocy. Są trzy grupy bezrobotnych (kobiety, młodzi ludzie, osoby długotrwale bezrobotne), które wymagają dokładniejszego zdiagnozowania i podjęcia takich działań, które trafią przede wszystkim do tych grup."

Wypowiedź wicemarszałka Romana Ciepieli w prawie PO "Kapitał Ludzki":


lub->POBIERZ


Pan Ciepiela poruszył również sprawę funduszy związanych z programem. Przeznaczono 11,5 miliarda euro dla całej Polski, z tego niecałe 40% na poziom centralny, 61%, czyli ponad 7 miliardów euro na poziomie regionalnym. Dla Małopolski jest to 590 miliona euro.

Wypowiedź o sposobie wdrożenia PO "Kapitał Ludzki":


lub->POBIERZ


Mówiąc o terminach wdrożenia PO KL Roman Ciepiela powiedział "Minister Gęsicka poinformowała w zeszłym tygodniu, że pierwsze konkursy wg niej będą ogłoszone nie później niż 28 września."

tekst i nagrania: Michał Stańczyk
fot. Michał Stańczyk kontakt: michalstanczyk(at)tarnow.net.pl
Komentarze...