Modernizacja ewidencji
access_time 2007-07-04 15:43:36
25 czerwca Prezydent Miasta Tarnowa wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w części Tarnowa. Prace rozpoczęły się w ostatnich dniach czerwca i potrwają do końca bieżącego roku. Zakończenie modernizacji oznaczać będzie sporządzenie i wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu zainteresowanych osób i firm. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa oraz podana w prasie na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie może w okresie 15 dni zgłaszać uwagi do tych danych.


W ostatnich dniach czerwca przystąpiono w części Tarnowa do modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Prace polegać będą na uzupełnieniu ewidencji gruntów o ewidencje budynków i lokali, stanowiących odrębną własność.

Ewidencja gruntów i budynków stanowi rejestr państwowy, który jest systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi nieruchomościami. Obszar miasta objęty pracami geodezyjnymi jest ograniczony: od strony wschodniej granicą Tarnowa z Wolą Rzędzińską na odcinku od ulicy Błonie na północy do torów kolejowych na południu. Następnie biegnie wzdłuż torów do skrzyżowania z ulicą Lwowską, od strony południowej ulicami: Lwowską od mostu kolejowego do Okrężnej, następnie ulicami: Łyczków, Gumniską, Mostową do Lwowskiej. Następnie granica opracowania biegnie Lwowską od Mostowej do Dąbrowskiego, Dąbrowskiego do Bernardyńskiej, Bernardyńską do Panny Marii, Panny Marii do Wątoku, dalej na zachód do Limanowskiego i na północ do Krakowskiej, ulicą Krakowską w kierunku południowo-zachodnim do mostu kolejowego i wzdłuż torów na zachód aż do rozgałęzienia na Szczucin, od strony zachodniej torem kolejowym relacji Tarnów – Szczucin na odcinku od torów Tarnów – Kraków na południu do ulicy Elektrycznej na północy wraz z terenem fabryki „Tamel”, wreszcie od strony północnej ulicami: Elektryczną, Spokojną i Błonie aż do wschodniej granicy miasta.

W obecnym stanie ewidencja gruntów i budynków na wymienionym obszarze miasta nie zawiera informacji o budynkach i wyodrębnionych lokalach.
Wykonawcą prac jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego SHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz podwykonawcy – spółki z Tarnowa: „GEOTAR” S.C, i „VMS” Wyceny, Mapy i Obsługa Inwestycji Spółka Cywilna. Tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmuje: zebranie informacji niezbędnych do utworzenia bazy danych obejmującej rejestry budynków i lokali oraz podmiotów, sporządzenie Projektu Operatu opisowo-kartograficznego, zawierającego modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali, wyłożenie Projektu Operatu do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa oraz podana w prasie na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-geodezyjnego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Następnie upoważniony pracownik Urzędu Miasta Tarnowa, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, rozstrzygał będzie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do projektu. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w okresie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.

Komentarze...