Pamiętać o zasiłkach
access_time 2007-07-04 15:56:18
9 lipca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ulicy Goldhammera 3 rozpocznie się przyjmowanie wniosków o zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na okres od września 2007 do sierpnia 2008 roku. Osobom obecnie otrzymującym świadczenia wnioski o zasiłki dostarczane są do domów, ci, którzy zamierzają starać się o świadczenia po raz pierwszy niezbędne druki mogą pobrać ze strony internetowej Tarnowa WWW.Tarnow.pl , lub osobiście w siedzibie urzędu przy ulicy Goldhammera 3 lub Nowej 4. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne otrzymuje w Tarnowie ponad 10 tysięcy rodzin.


31 sierpnia minie tzw. „okres zasiłkowy” – czyli zakończy się wypłacanie zasiłków przyznanych na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w ubiegłym roku. Ci, którzy zamierzają ponownie lub po raz pierwszy starać się o świadczenia od 1 września 2007 roku a spełniają kryterium dochodowe 504 zł na osobę w rodzinie muszą złożyć nowe wnioski. Ich przyjmowanie rozpocznie się w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Goldhammera 3 sala nr 8 od 9 lipca w godzinach pracy urzędu.

Obecnym świadczeniobiorcom niezbędne do wypełnienia druki dostarczane są do domów, ci tarnowianie, którzy zamierzają ubiegać się o zasiłek po raz pierwszy mogą pobrać dokumenty ze strony internetowej www.tarnow.pl, lub osobiście w urzędzie przy ulicy Nowej 4. Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Prawo do jego uzyskania mają rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504 zł i mają to udokumentowane zaświadczeniami z urzedu skarbowego. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 583 zł na członka rodziny. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej
 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka
 • zaświadczenia (z Urzędu skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka
Zasiłek pielęgnacyjny z kolei przyznawany jest w wysokości 153 zł., na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:
 • niepełnosprawne dziecko
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoba, która ukończyła 75 lat
Do tej pory w Tarnowie zasiłki rodzinne w raz z dodatkami i zasiłki pielęgnacyjne otrzymywało ponad 10 tysięcy rodzin.

Komentarze...