Projekt operatu do wglądu
access_time 2007-11-06 14:50:01
Do 16 listopada w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 3, w Wydziale Geodezji i Nieruchomości UMT wyłożony jest do wglądu projekt operatu ewidencji budynków i lokali. Prace nad operatem rozpoczęły się w ostatnich dniach czerwca, obecnie wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Po upływie terminu wyłożenia operatu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane w sprawie dowody.

W siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 3, w pokoju nr 310, od 2 do 16 listopada w godzinach od 7. 30 do 15. 30 – we wtorki, środy i piątki oraz od 9. 00 do 17. 00 – w poniedziałki i czwartki, został wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo – kartograficzny modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Tarnowa - założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: 103, 104, 151, 152, 162, 204, 205, 206, 100, 101, 102, 155, 207, 224, 105, 164, 255, 228, 229, 233, 107, 108, 109, 112, 169, 170, 172, 202, 230, 232, 248, 249, 250, 271, 147, 173, 106 i 167. W ostatnich dniach czerwca przystąpiono w części Tarnowa do modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Zadaniem realizowanych prac geodezyjnych jest uzupełnienie ewidencji gruntów o ewidencje budynków i lokali, stanowiących odrębną własność.

Ewidencja gruntów i budynków stanowi rejestr państwowy, który jest systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi nieruchomościami. Obszar miasta objęty pracami geodezyjnymi jest ograniczony: od strony wschodniej granicą Tarnowa z Wolą Rzędzińską na odcinku od ulicy Błonie na północy do torów kolejowych na południu. Następnie biegnie wzdłuż torów do skrzyżowania z ulicą Lwowską, od strony południowej ulicami: Lwowską od mostu kolejowego do Okrężnej, następnie ulicami: Łyczków, Gumniską, Mostową do Lwowskiej. Następnie granica opracowania biegnie Lwowską od Mostowej do Dąbrowskiego, Dąbrowskiego do Bernardyńskiej, Bernardyńską do Panny Marii, Panny Marii do Wątoku, dalej na zachód do Limanowskiego i na północ do Krakowskiej, ulicą Krakowską w kierunku południowo- zachodnim do mostu kolejowego i wzdłuż torów na zachód aż do rozgałęzienia na Szczucin, od strony zachodniej torem kolejowym relacji Tarnów – Szczucin na odcinku od torów Tarnów – Kraków na południu do ulicy Elektrycznej na północy wraz z terenem fabryki „Tamel”, wreszcie od strony północnej ulicami: Elektryczną, Spokojną i Błonie aż do wschodniej granicy miasta. W obecnym stanie ewidencja gruntów i budynków na wymienionym obszarze miasta nie zawiera informacji o budynkach i wyodrębnionych lokalach.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo- geodezyjnego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Następnie upoważniony pracownik Urzędu Miasta Tarnowa, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, rozstrzygał będzie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do projektu.

Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo- kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w operacie opisowo- kartograficznym, może w okresie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.


Info: UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A