Pierwsza rata za koncesje
access_time 2008-01-08 14:42:07
31 stycznia upłynie termin złożenia przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów w 2007 roku oraz dokonania opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż tych napojów w roku bieżącym.

31 stycznia upłynie termin złożenia przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży tych napojów w 2007 roku oraz dokonania opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż tych napojów w roku bieżącym.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub przelewem na rachunek Urzędu w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 20 1130 1150 0012 1084 7320 0001. Opłata jest zaliczona jako dokonana, jeśli wpłynie na rachunek do dnia 31 stycznia.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, niezłożenie oświadczenia o wysokości sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonanie opłaty w podanym terminie wywołuje niezwłocznie skutek prawny, czyli wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z mocy prawa, niezależnie od woli urzędników wydających takie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po sześciu miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Komentarze...