Maleją długi miejskiego szpitala
access_time 2008-01-17 09:04:52
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie pomyślnie zakończył kolejny etap restrukturyzacji. Tarnowski szpital uzyskał umorzenie części pożyczki uzyskanej od Skarbu Państwa. Również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umorzył kwotę z tytułu składek w wysokości przeszło 700 tysięcy złotych.

Na podstawie przepisów ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej miejski szpital uzyskał od Skarbu Państwa pożyczkę w łącznej kwocie 8.294.008 zł. Pożyczka przeznaczona była na restrukturyzację szpitala, zwłaszcza na uregulowanie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec pracowników. Szpital wypełnił ustawowe obowiązki restrukturyzacyjne - co wynika z postanowień uczestników postępowania restrukturyzacyjnego, w tym Wojewody Małopolskiego i w efekcie uzyskał umorzenie pożyczki w kwocie 6.109.654 zł. Ponieważ Szpital dokonał częściowej spłaty kapitału głównego pożyczki, do spłacenia pozostaje kwota 1.758.433 zł.

Zważywszy na spełnienie przez szpital warunków ustawowych, umorzeniu podlegają również niektóre jego zobowiązania publiczno - prawne. Szpital otrzymał decyzję Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiącą o umorzeniu należności głównej z tytułu składek na PFRON w kwocie 439.878 zł oraz odsetek w kwocie 297.477zł. W sumie PFRON umorzył kwotę 737 355 zł.

Trwają uzgodnienia dotyczące umorzenia należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym przypadku negocjacje obejmują kwotę około 200.000 zł. należności głównej oraz odsetek od tej kwoty. Umorzenie pożyczki i określonych wyżej wierzytelności publiczno-prawnych, poprzez poważne obniżenie zobowiązań Szpitala, przyczyni się do znaczącej poprawy jego kondycji ekonomicznej.

Komentarze...