Rezygnacja Skarbnika Miasta
access_time 2008-02-27 09:33:49
Dzisiejszego dnia Rada Miejska w Tarnowie głosować będzie nad projektem uchwały o odwołaniu Witolda Golemo ze stanowiska Skarbnika Miasta Tarnowa. Witold Golemo złożył w dniu 8 lutego na ręce Prezydenta Miasta Tarnowa pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Skarbnik miasta jest pracownikiem samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych, którego stosunek pracy powstaje na podstawie powołania. Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do skarbnika wykonuje prezydent miasta z wyjątkiem kompetencji należących do właściwości organu stanowiącego gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy, należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Odwołanie to powoduje rozwiązanie stosunku pracy.

W dniu 8 lutego 2008 roku Witold Golemo, Skarbnik Miasta Tarnowa, złożył na ręce Prezydenta Miasta pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska, wnosząc równocześnie o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Rezygnacja wiązała się z propozycją objęcia przez Witolda Golemo stanowiska Pełnomocnika Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. ds. finansowych. Prezydent Ryszard Ścigała uznał, iż wzmocnienie tej firmy przed jej debiutem giełdowym leży w interesie miasta.

Prezydent, przyjmując rezygnację, wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron i wnioskuje o odwołanie Witolda Golemo z zajmowanego stanowiska, przedkładając Radzie Miejskiej w Tarnowie projekt uchwały w tej sprawie.

Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron nie zakłóci realizacji zadań przez Gminę Miasta Tarnowa. Obowiązujący w Urzędzie Miasta Tarnowa system upoważnień pozwala w okresie przejściowym na prawidłowe wykonywanie przypisanych Skarbnikowi Miasta zadań. Upoważnienie do kontrasygnowania do kontrasygnowania w imieniu Gminy Miasta Tarnowa czynności prawnych prowadzących do powstania zobowiązań pieniężnych Miasta posiada obecnie zastępca Skarbnika Miasta Tarnowa Marek Witek.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A