Plany miasta w razie kolejnej powodzi
access_time 2009-07-14 14:34:34
Miasto wystąpiło do Małopolskiego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie pilnego przystąpienia przez tę instytucję do naprawy szkód powstałych na potokach administrowanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego: Wątok, Strusinka, Mrozówka, Żabnica i Czarna. Wystosowano prośbę o wykonanie bieżącej konserwacji wymienionych cieków niezbędnych w celu poprawy spływu wody w potokach, zwiększenia ich przepustowości i zmniejszenia ryzyka wystąpienia z nich wody przy dużych opadach deszczu.

Skierowano ponadto propozycję dokonania korekty trasy koryta potoku Wątok w rejonie ujścia Mrozówki – wyprostowanie zatok (w rejonie ul. Kossaka), w sposób ułatwiający przepływ wód. Miasto przystąpiło już do rozpoznania sytuacji własnościowej w tym rejonie. Zasugerowano także wybudowanie zbiornika retencyjnego, tzw. małej retencji „Skrzyszów”, zlokalizowanego w zlewni potoku Wątok, którego budowa umożliwiłaby złagodzenie fali powodziowej na tym cieku (inwestycja po stronie Gminy Skrzyszów, Miasto zamierza w tym zakresie współpracować z samorządem gminnym). Ze strony Zarządu Melioracji, we wszystkich wspomnianych kwestiach, odzew jest bardzo przychylny.

Samorząd prowadzi rozmowy ze Starostwem Powiatowym, które monitoruje stan rzeki Biała. Jest propozycja, aby kolejny punkt, zlokalizować właśnie w Tarnowie (dokładnie na moście przy ul. Krakowskiej). Inwestycja mogłaby zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

Miasto wystąpiło również do Marszałka Małopolski, który nadzoruje obwałowania na rzece Biała w sprawie dokonania budowy wału przeciwpowodziowego na „tarnowskim fragmencie” (Osiedle Koszyckie, rejon ul. Św. Katarzyny).

Samorząd zaproponował kolei odwodnienie i wykonanie przekopu terenu na zachód od ul. Służebniczek (ok. 320 m), co doprowadziłoby do zapewnienia ochrony terenów przed ciekami wodnymi, a zwłaszcza bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Zadanie koordynuje Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich.

Co ciekawe, miasto wychodzi również do mieszkańców z inicjatywą tworzenia tzw. obywatelskich formacji obrony cywilnej. Osoby cechujące się dużym poczuciem obywatelskiego obowiązku mogą zgłosić swój akces do miejskich Formacji Obrony Cywilnej. Po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie nabycia umiejętności, mogą być im nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do miejskich drużyn wykrywania zagrożeń i alarmowania. Kilku chętnych już się zgłosiło. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce.

Na zlecenie Prezydenta Tarnowa powstaje tzw. „Mapa zalania”. Będą na niej umieszczone wszystkie tereny, które podczas ostatniego, maksymalnego poziomu wód, zostały podtopione. Cel - aby na wypadek ponownego zagrożenia odpowiednio rozlokować siły i środki, aby w miejscach najbardziej newralgicznych szybko i sprawnie zorganizować objazdy, powiadamiać mieszkańców i rozdysponować worki z piaskiem oraz wszelką pomoc.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A