Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
access_time 2009-07-16 12:25:53
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII Promocja Intgeracji Społecznej.

Konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej obejmuje następujący typ projektów (operacji):

1.Wsparcie finansowe dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:
a)usługi prawne, księgowe, marketingowe;
b)doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju);
c)szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
d)usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);
e)promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2 wynosi 7 000 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 16 lipca 2009 r., godz. 8:00. O dacie zakończenia naboru w ramach konkursu zadecyduje Dyrektor WUP Kraków.

Wnioski składa się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków oraz w siedzibach zespołów zamiejscowych WUP:

Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie,
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,


Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu,
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Z ubiegania się o dofinansowanie projektu wyłączone są podmioty określone w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje, w tym dokumentacja konkursowa, dostępne są na stronie internetowej www.pokl.wup-krakow.pl.

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1,
e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37;

Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43;

Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.


Info: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Komentarze...