Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw
access_time 2009-08-28 10:11:57
MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 29 242 500 PLN*

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:

- rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
- działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
- zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
- unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
- modernizację środków produkcji,
- zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: mikroprzedsiębiorstwa.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację – w formie określonej w Regulaminie konkursu – należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków


w terminie od 17 września do 16 października 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 października 2009 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową, dostępnymi na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl

*Zgodnie z kursem księgowym publikowanym na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) z dnia 30 lipca 2009 r., który wyniósł 4,1775 PLN


Info: Zespół Informacji i Promocji Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Komentarze...