Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych pod większą kontrolą samorządu
access_time 2010-01-14 13:30:08
Uchwałą Rady Miasta określono warunki, na których Urząd Miasta dotować będzie publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Zmiany w stosunku do stanu dotychczasowego polegać będą przede wszystkim na rozszerzeniu kompetencji Urzędu Miasta co do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

Warunkiem udzielenia dotacji dla szkoły, jest złożenie dotującemu, przez organ prowadzący szkołę, najpóźniej dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego:
1)dane o organie prowadzącym,
2)dane o szkole w tym: NIP, Regon i typ szkoły,
3)numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie szkoły, lub zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji,
4)planowaną w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji liczbę uczniów, a w przypadku przedszkola także przewidywaną liczbę dzieci pochodzących spoza terenu Gminy Miasta Tarnowa uczęszczających do prowadzonego przedszkola lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego,
5)miesiąc, od którego szkoła rozpocznie działalność (w przypadku szkół nowo zakładanych).

Wysokość dotacji w każdym miesiącu jest uzależniona od rzeczywistej liczby uczniów. Do dnia 10 każdego miesiąca organ prowadzący szkołę składa w Urzędzie Miasta Tarnowa, wniosek zawierający informację o aktualnej, rzeczywistej liczbie uczniów, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wnioskowaną na dany miesiąc kwotę dotacji.

Prezydent Miasta Tarnowa może przeprowadzić kontrolę szkoły, pod względem prawidłowości przestawionych danych o rzeczywistej liczbie uczniów, zgodności wykorzystania dotacji z celem, w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania.

Organ dotujący może ponadto wstrzymać przekazywanie dotacji w przypadkach:
1)nie dokonaniu rozliczenia w terminie,
2)nie wykonania zaleceń pokontrolnych,
3)odmowy poddania się kontroli.

Uchwała wchodzi w życie na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1), po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

W roku ubiegłym placówkom niepublicznym w Tarnowie udzielono dotacji w kwocie 12 milionów złotych. Jest ich w Tarnowie sześćdziesiąt.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...