Znamy wieloletnią strategia miasta, czyli Quo Vadis Tarnowie?
access_time 2011-03-18 15:54:48
Zdefiniowanie obszarów i celów rozwoju Tarnowa na najbliższe dziewięć lat to główne założenia opracowanej właśnie nowej Strategii Rozwoju Miasta. "Strategia Rozwoju Miasta – Tarnów 2020" stanowić będzie punkt wyjścia dla wszelkiej aktywności tarnowskiego samorządu oraz pozwoli wykorzystać szanse i możliwości rozwojowe, bazując na mocnych stronach miasta.


Głównym celem najważniejszego, strategicznego dokumentu Tarnowa jest dążenie do wysokiego poziomu gospodarczego, zapewnienie mieszkańcom szeroko rozumianego komfortu życia oraz ciągłe wzmacnianie pozycji Tarnowa jako stolicy subregionu. Strategia wchodzi w fazę konsultacji społecznych. Na jej temat będą się wypowiadać liderzy opinii m.in. radni, działacze rad osiedli, środowiska biznesowe, grupy społeczne oraz dziennikarze.

Do głównych działań służących realizacji przyjętego celu strategicznego w obszarze rozwoju gospodarczego należy zaliczyć przygotowanie terenów inwestycyjnych. Planowana aktywność dotyczyć będzie przede wszystkim rozbudowy stref aktywności gospodarczej, przygotowania planistycznego nowych terenów inwestycyjnych oraz ich udostępnienie komunikacyjne i infrastrukturalne. Nie zapomniano również o działaniach zmierzających do poprawy zewnętrznej dostępności miasta. Przewidziano m.in. aktywność na rzecz wsparcia realizacji krajowych i regionalnych zamierzeń, prowadzących do poprawy standardów oraz rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej.

Niezwykle istotnym z punktu rozwoju miasta w ciągu najbliższych dziesięciu lat będzie zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju sektora wysokich technologii, rozwijanie powiązań nauki z biznesem oraz posiadanie wykwalifikowanej i zawodowo mobilnej kadry.

Jednym z ważniejszych elementów rozwoju jest współpraca z samorządami z całego obszaru aglomeracji tarnowskiej. Dlatego też, podejmowane działania ukierunkowane będą na pozyskiwanie inwestorów na podstawie szerokiej, wspólnej oferty aglomeracji tarnowskiej oraz zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów w ramach „Indywidualnego Opiekuna Inwestora”.

Bez wątpienia miasto, które chce odnieść długookresowy sukces gospodarczy, musi umieć stworzyć swoim mieszkańcom dobre warunki życia. Przyjęty kierunek działań zakłada między innymi wsparcie wzrostu aktywności różnych środowisk, przede wszystkim twórczych oraz wykorzystanie ich różnorodności i potencjału dla budowy silnego wizerunku miasta. Przewidziano również budowę nowoczesnej infrastruktury społecznej i technicznej. Działanie te będą mieć na celu podniesienie standardów bazy edukacyjnej, zwiększenie możliwości i warunków spędzania wolnego czasu, a także poprawę estetyki przestrzeni miejskich.

Kolejny kierunek rozwoju zaplanowany w tym obszarze to przyjazna i bezpieczna komunikacja publiczna. Realizacja tego kierunku polegać będzie na remoncie i rozbudowie sieci drogowej, doskonaleniu systemu zarządzania i sterowania ruchem, usprawnianiu systemu parkingowego poprzez kontynuację programu zwiększenia liczby miejsc postojowych w mieście, w tym również w osiedlach mieszkaniowych.

Nie zapomniano również o bezpieczeństwie mieszkańców. Kierunek ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez wspieranie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także zwiększanie ochrony miasta przed powodzią. Jednym z priorytetów jest także bezpieczeństwo społeczne, czyli sprawny system opieki społecznej, stwarzanie warunków dla rozwoju rodziny oraz integracji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, a także stwarzanie warunków do rozwoju form opieki długoterminowej.

W ramach wzmacniania pozycji Tarnowa jako centrum usług ponadlokalnych przewidziano m.in. dalsze podnoszenie jakości kształcenia oraz kontynuację działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa wyższego, w tym utworzenie Akademii Tarnowskiej oraz wyższej szkoły artystycznej. W zaktualizowanej strategii przewidziano także rozbudowę dostępnej w mieście oferty medycznej.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A