Miasto oferuje pomoc skazanym
access_time 2011-04-27 15:18:13
Wystawy prac plastycznych więźniów oraz edukacja osadzonych to niektóre z zapisów umowy o współpracy, jaką miasto zawarło z więzieniem, licząc na pomoc skazanych podczas akcji przeciwpowodziowych i remontów np. w szkołach.


Tarnów będzie jeszcze mocniej współpracował z Zakładem Karnym – umowę w tej sprawie, na terenie tarnowskiego więzienia podpisali Prezydent Ryszard Ścigała i Dyrektor ZK płk Grzegorz Koziara. Pomoc magistratu pozwoli więźniom na adaptację w społeczeństwie po odbyciu kary. Kooperacja dotyczy wymiany w zakresie działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej i sportowej. Kontynuowana będzie współpraca w zakresie przeprowadzania np. remontów w szkołach oraz na wypadek powodzi.

To pierwsza tak kompleksowa umowa - ze strony magistratu współpracowało będzie aż sześć wydziałów. Poniżej opis najważniejszych punktów współpracy.

Wydział Strategii – Punkt Obsługi Przedsiębiorców w ramach swoich kompetencji zaproponował zorganizowanie prelekcji obejmujących tematykę przedsiębiorczości. Pracownik Biura Obsługi Przedsiębiorców prezentować będzie proces rejestracji działalności gospodarczej "krok po kroku". Przedstawione informacje przybliżą kwestie związane z prowadzeniem własnej firmy, a także możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na jej rozpoczęcie i rozwój.

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej zaproponował kontynuację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz realizowanego przez MOPS Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, którego celem jest kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (między innymi po zwolnieniu z zakładu karnego), w tym uzależnionych od alkoholu czy innych środków psychoaktywnych, przebywających na terenie naszego miasta, poprzez poprawę ich sytuacji socjalno – bytowej oraz minimalizację szkodliwych społecznie skutków zjawiska bezdomności, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zbiorowym, a w szczególności dążenie do usamodzielnienia tej części z nich, która rokuje nadzieję powrotu do społeczeństwa i integrację z nim.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaproponował korzystanie z prowadzonej „Biblioteki ekologicznej” oraz udostępnienie informatorów „Zielone perły Tarnowa”, w których zawarte są cenne informacje o obiektach przyrodniczych zlokalizowanych na terenie miasta, a także przeprowadzenie prelekcji nt. parków i ochrony roślin.

Wydział Marki Miasta zaproponował udostępnienie zbioru reprodukcji prac tarnowskich artystów (wydruki na tablicach PCV), które mogą służyć do zorganizowania wystawy dla osób osadzonych (organizacja czasu wolnego, terapia poprzez sztukę, poszerzanie wartości estetycznych, resocjalizacja).

Wydział Kultury zadeklarował otwartość na współpracę np. w zakresie prezentacji prac artystycznych osadzonych w miejskich instytucjach kultury lub ekspozycji plenerowej, prezentacji przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez współpracujące z Wydziałem organizacje pozarządowe.

Miejski Rzecznik Konsumentów w zakresie edukacji konsumenckiej proponuje prowadzić działania poprzez przekazywanie aktualnie posiadanych ulotek informacyjnych. Ponadto zobowiązał się do przeprowadzenia wykładów z zakresu praw konsumenckiego i innych dziedzin prawa.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A