Nowy komendant Komisariatu Policji Tarnów-Centrum
access_time 2011-10-05 15:06:37
Największy komisariat policji w mieście Tarnów-Centrum ma nowego zastępcę komendanta. Funkcję tę objął właśnie podinsp. Krzysztof Ryba. Nowy komendant wyłoniony w drodze konkursu będzie nadzorował pracę pionu prewencji. Zastąpił na tym stanowisku nadkom. Ireneusza Kutę, który po 21 latach pracy w mundurze i 8 latach piastowania funkcji zastępcy KP Tarnów-Centrum, w sierpniu tego roku odszedł na emeryturę.
We wtorek 4 października br. podinsp. Mirosław Moryl, Zastępca Komendanta Miejskiego odpowiedzialny za pracę pionu prewencji tarnowskiej Komendy, oficjalnie przywitał i wprowadził nowego komendanta w nowe miejsce pełnienia służby. Podinsp. Krzysztof Ryba z wykształcenia jest politologiem. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, na kierunku politologia i nauki społeczne oraz studia podyplomowe, w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w resorcie rozpoczął w 1990 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Przez 5 lat pełnił funkcję dzielnicowego. Ma także roczny epizod pracy w Wydziale Kryminalnym. Od lipca 2008 r. był kierownikiem Zespołu ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie, a od 16 lutego 2010 r. pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KMP Tarnów. Podinsp. Krzysztof Ryba jest cenionym w środowisku policyjnym specjalistą od prawa wykroczeń. Stąd w 2007 roku został wybrany w skład, powołanego przez Komendanta Głównego Policji zespołu do opracowania programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Rok później pracował w krajowym zespole redakcyjnym opracowującym, podręcznik dla policjantów wykonujących funkcję oskarżyciela publicznego. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu materialnego i formalnego prawa wykroczeń z młodzieżą z klas o profilu policyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J.P. II w Gromniku. Nowy komendant KP Tarnów-Centrum jest żonaty, ma trzech synów. Interesuje się sportem i turystyką.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A