Mieczysław Kras musi pogodzić się z utratą stanowiska
access_time 2013-03-28 12:42:42
Wojewoda uznał za zgodne z prawem odwołanie Zarządu Powiatu Tarnowskiego, którym kierował Mieczysław Kras. Prawnicy nie znaleźli jakichkolwiek powodów do uchylenia uchwały Rady Powiatu w tej sprawie, o co wnioskował były starosta i trzech popierających go radnych powiatowych.
Mimo że na styczniowej sesji za odwołaniem zarządu powiatu zagłosowało 22 radnych (wystarczyło jedynie 18 głosów) i ani jeden nie protestował, że jego wola była inna niż przedstawiona na karcie do głosowania, to Mieczysław Kras nie pogodził się z utartą stanowiska. Wraz z trzema radnymi powiatowymi wystąpił do wojewody o uchylenie uchwały, gdyż uważał, że została podjęta z rażącym naruszeniem zasady tajności głosowania. - W ocenie organu nadzoru, opisane wyżej zachowanie radnych nie jest wystarczającą przesłanką do tego, aby uznać je za istotnie naruszające obowiązujące przepisy, które skutkowałoby stwierdzeniem nieważności uchwały w sprawie odwołania Starosty Powiatu Tarnowskiego – odpisał Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru. - Organ nadzoru prezentuje bardziej liberalne stanowisko w kwestii charakteru tajności głosowania, traktując je jako uprawnienie wyborcy. Należy w tym miejscu zauważyć, że na sali obrad na sesji w dniu 29 stycznia 2013 roku zabezpieczone zostało miejsce zapewniające tajność głosowania, z którego niektórzy radni skorzystali, gwarantujące radnym dyskrecję w podjęciu decyzji wyborczej. Dyrektor Chrapusta przypomina, że podobne stanowisko w kwestii podejścia do tajności głosowania wyraził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2011 r., a mianowicie że „Dla wyborcy tajność głosowania jest przywilejem, z którego może on skorzystać, choć nie ma takiego obowiązku. Oddanie głosu w sposób jawny, o ile nie stanowi formy agitacji wyborczej, nie wiąże się dla niego z żadnymi negatywnymi sankcjami prawnymi”.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A