Krakowska się sypie, a radni sypią pytaniami (FOTO)
access_time 2014-04-09 11:44:53
Radni ze speckomisji, którzy zajmują się wyjaśnieniem tajemnicy spartolonego remontu ul. Krakowskiej nie spotkają się z prezydentem, ale są bliżej uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Prokuratura nie widzi przeciwwskazań do tego, aby prezydent odpowiedział pisemnie na pytania, które zadają mu radni.
Speckomisja została powołana do zbadania wszystkich inwestycji o wartości przekraczającej milion złotych, które były realizowane w Tarnowie w ostatnich latach. Tworzą ją: Jacek Łabno (Solidarna Polska), Kazimierz Koprowski i Stanisław Klimek (PiS) oraz Jan Niedojadło i Tadeusz Mazur (Tarnowianie). Radni dewa razy prosili o widzenie z prezydentem, a później także ze Zdzisławem M., byłym szefem zlikwidowanego Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich. Zgody nie dostali, ale teraz - jak ustaliła Gazeta Krakowska śledczy mieli zgodzić się na wymianę korespondencji ze Ścigałą. Poniżej pytania, jakie radni zadają Ścigale i Zdzisławowi M. Pytania do Pana Prezydenta Ryszarda Ścigały 1. Kto wg Pana nadzorował zgodnie z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami sprawy drogowe (czyli inwestycje i remonty) w Tarnowie ? Jak wyglądał podział obowiązków pomiędzy zastępcami prezydenta? Jakie były kompetencje każdego z zastępców? Kto z zastępców i dyrektorów odpowiadał za remont ul. Krakowskiej? Kto podejmował decyzję przy remoncie tejże ulicy A- Prezydent Ryszard Ścigała, B- Zastępca prezydenta Henryk Słomka Narożański, C-Zdzisław M., dyr. TZDMu, D- Inne osoby nie wymienione a nam niewiadome? 2. Jakie wydawał Pan polecenia służbowe zastępcy Prezydenta Panu Henrykowi Słomce –Narożańskiemu dotyczące remontu ulicy Krakowskiej? 3. Czy zastępca Prezydenta Pan Henryk Słomka Narożański składał informacje na piśmie będące odpowiedzią na wydawane przez Pana polecenia? 4. Czy na posiedzeniach Najwyższego Kierownictwa omawiano sprawy inwestycji drogowych , remontów dróg, sposobów ich realizacji, postępów w realizacji itp.? 5. Jakie zgłaszano do Pana uwagi o pracy zastępcy Prezydenta Pana Henryka Słomki Narożańskiego? Kto je zgłaszał? 6. Jakie miał Pan uwagi do pracy i wykonywanych obowiązków zastępcy Prezydenta Pana Henryka Słomki- Narożańskiego? 7. Dlaczego dążył Pan do likwidacji Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich ? Co było powodem jego likwidacji? 8. Czy pomijał/odsuwał Pan zastępcę Prezydenta Pana Henryka Słomkę- Narożańskiego od spraw związanych z inwestycjami i remontami drogowymi (ze szczególnym uwzględnieniem remontu ul. Krakowskiej)? 9. Jakie dyspozycje (polecenia służbowe, prośby, wnioski) wydawał Pan podległym urzędnikom w sprawie remontu ul. Krakowskiej? 10. Jak wyglądał przepływ informacji pomiędzy Panem Prezydentem a dyr. TZDMu- czy był bezpośredni czy za czyimś pośrednictwem [jeśli tak to czyim]? 11. Czy remont ul Krakowskiej był omawiany na naradach najwyższego kierownictwa i na spotkaniach z dyrektorami [jeśli takowe były]. W jaki sposób były wydawane polecenia [jeśli były wydawane] tzn. ustnie, pisemnie czy pocztą elektroniczną? 12. Czy z narad były sporządzane protokoły, notatki a jeśli tak to gdzie są przechowywane? 13. Czy na twardym dysku w komputerze Prezydenta są zabezpieczone polecenia wydawane zastępcom i dyrektorom [dotyczy remontu ul Krakowskiej? 14. Czy był Pan osobą, która podjęła ostateczną decyzję w sprawie zamiany materiałów na ul. Krakowskiej? A jeśli nie Pan to kto wg Pana wiedzy? 15. Czy była Panu wiadoma różnica w parametrach fizyko-chemicznych kamieni Mikoszów i G350 pochodzenia chińskiego i różnica w ich cenach na rynku polskim? 16. Czy zdawał Pan sobie sprawę z wysokości kwot tzw. zaoszczędzonych przez wykonawcę na skutek wyrażonej zgody przez zamawiającego na zamianę kamienia Mikoszów na kamień G 350-pochodzenia chińskiego? 17. Czy wiedział Pan że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy remoncie ul. Krakowskiej pod pojęciem kamień równoważny był kamień spełniający wymogi wyłącznie kolorystyczne? Pytania do Pana Zdzisława M. 1. Z kim konsultował Pan proponowane rozwiązania w zakresie drogownictwa w Tarnowie?(ze szczególnym uwzględnieniem remontu ul. Krakowskiej) 2. Jakie sprawy? Które inwestycje czy remonty konsultował Pan z zastępcą Prezydenta Panem Henrykiem Słomką- Narożańskim? 3. Czy zdarzały się przypadki pomijania w tych konsultacjach zastępcę Prezydenta Pana Henryka Słomkę- Narożańskiego? 4. Jakie propozycje i wnioski składał Pan do Prezydenta Miasta Tarnowa, zastępcy Prezydenta Pan Henryka . Słomki-Narożańskiego w sprawie organizacji TZDM? 5. Kto wg Pana podjął ostateczną decyzję w sprawie zamiany materiałów (płyt granitowych, fugi) na ul. Krakowskiej? 6. Kto określił materiały [granit] użyte do remontu ul. Krakowskiej jako równoważne uważając równoważność tylko jako kolorystykę a nie przyjmując jako podstawę właściwości fizyko-chemiczne? 7. Dlaczego podpisując aneks do umowy w sprawie remontu ul. Krakowskiej uwzględnił Pan jako materiał równoważny tylko ten, który ma ten sam kolor pomijając inne właściwości fizykochemiczne takie jak: ścieralność czy nasiąkliwość? 8. Jak wyglądał przepływ informacji pomiędzy Prezydentem Ryszardem Ścigałą a Panem dyr. TZDMu- czy był bezpośredni czy za czyimś pośrednictwem [jeśli tak to czyim? 9. Czy była Panu wiadoma różnica w parametrach fizyko-chemicznych kamieni Mikoszów i G350 typu chińskiego i różnica w ich cenach na rynku polskim? 10. Czy zdawał Pan sobie sprawę z wysokości kwot tzw. zaoszczędzonych przez wykonawcę na skutek wyrażonej zgody przez zamawiającego na zamianę kamienia Mikoszów na kamień G 350-pochodzenia chińskiego? 11. Czy zdawał Pan sobie sprawę z konsekwencji dopuszczenia do budowy nawierzchni jezdni ul. Krakowskiej kostek z porfiru włoskiego odbiegających grubością od wymogów zawartych w projekcie i wyjaśnieniach zamawiającego? 12. Czy i kiedy Pan reagował na układanie nawierzchni i wykonywanie spoin podczas remontu ul. Krakowskiej przy temperaturach poniżej zera? 13. Dlaczego tak późno( jesień 2011) zareagował zamawiający –TZDM na brak na placu budowy kamienia –granitu Mikoszów na budowę chodników? (pisownia oryginalna) Zobacz także: Tarnów przegrał z projektantem Krakowskiej Remont Krakowskiej od nowa. Po kasę do sądu
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A