Radni przeciwko połączeniu spółek zajmujących się usługami komunalnymi
access_time 2019-03-29 05:03:00
Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej tarnowscy radni nie wyrazili zgody na połączenie – w trybie łączenia się przez przejęcie - dwóch jednoosobowych spółek Gminy Miasta Tarnowa: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. Przeciw połączeniu było piętnaścioro radnych, za głosowało pięciu, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Połączenie nastąpić miało poprzez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w zamian za udziały, które spółka przejmująca (MPGK) wydać miały Gminie Miasta Tarnowa, jako jedynemu wspólnikowi PUK (spółka przejmowana). - Jest większa zgoda, że podjęcie tej uchwały powinno być poprzedzone porozumieniem z oficjalną reprezentacją pracowników, czyli związkami zawodowymi i opinią tych związków – mówił w imieniu klubu radnych Nasze Miasto Tarnów, Jakub Kwaśny. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował także, że Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych nie wydała pozytywnej opinii do projektu uchwały.

Przeprowadzenie połączenia pozwoliłoby na zapewnienie racjonalnego wykorzystania majątku łączonych spółek, a w szczególności składowiska odpadów komunalnych. Odpadłaby bowiem obawa nieprzyjmowania na nie odpadów zebranych przez MPGK, a przy tym spółka po połączeniu mogłaby ustalać ceny za składowanie odpadów na poziomie nie zagrażającym wyczerpaniu się pojemności składowiska.

Ważnym efektem połączenia byłoby ponadto zapewnienie MPGK możliwości zrealizowania koniecznych inwestycji zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie. Obecnie spółka nie posiada możliwości lokalizacyjnych dla nieuciążliwego odbioru odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Ostatnia kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała nieprawidłowości, które udało się doraźnie usunąć. Na dłuższą metę jest to jednak niemożliwe, a połączenie spółek pozwoliłoby na rozwiązanie tego problemu.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że proponowane połączenie spółek pozwoliłoby na racjonalizację zatrudnienia przy pracach, charakteryzujących się sezonowością. MPGK w związku z zimowym utrzymywaniem ulic wykazuje np. zwiększone obciążenie pracy kierowców w okresie zimy. PUK w tym okresie dysponuje natomiast wolnymi mocami wynikającymi z ograniczenia prac związanych z remontami dróg.

Komentarze...