Przypomnienie o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych
access_time 2018-02-24 05:50:00
Posiadanie zwierząt domowych jest zwykle wspaniałym doświadczeniem dla właścicieli i ich czworonożnych pupili. Jednak przyjemność ta nie powinna być ważniejsza niż obowiązki dbałości o dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo i komfort osób trzecich. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mają na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymuje ostatnio wiele zgłoszeń dotyczących psów biegających bez opieki po terenach o zabudowie jednorodzinnej, a zwłaszcza na osiedlu domków jednorodzinnych. Nie są to psy bezdomne, a jedynie takie, których właściciele nie sprawują nad nimi należytej kontroli. Świadczy to o braku przestrzegania norm współżycia oraz zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowy Tarnowska” – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Poz. 4154.

Według ww. regulaminu osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Osoby te mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby nie było uciążliwe dla ludzi i otoczenia. Tym samym, są również zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, niedopuszczalne jest pozostawienia ich bez dozoru. Posiadanie zwierząt domowych oznacza także przyjęcie zobowiązania do zachowania wszelkich środków zapewniających czystość i porządek na obszarach użyteczności publicznej, z których wspólnie korzystają ludzie oraz zwierzęta domowe.

W szczególności właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
– wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
– w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
– niewprowadzania zwierząt na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;
– niewprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz ten nie dotyczy psów przewodników;
– zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;
– natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne.

Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na ich właścicielach, a w przypadku zwierząt bezdomnych na Gminie Dąbrowa Tarnowska. Jeśli martwe zwierzę znajduje się na drodze, obowiązek ten przejmuje zarządca drogi.

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna Uchwała XXX 430 17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Komentarze...