W Dąbrowie Tarnowskiej powstanie nowa placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży
access_time 2017-10-19 16:25:00
Gmina Dąbrowa Tarnowska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny z sukcesem aplikowała do Zarządu Województwa Małopolskiego  o środki w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie działania 9 Osi priorytetowej Region Spójny Społeczne.

Planowane zadanie stworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej wpisuje się w Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Dzięki realizacji tego projektu w Dąbrowie Tarnowskiej powstanie nowe miejsce, gdzie dzieci i młodzież oraz rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i wymagające wsparcia uzyskają stosowną pomoc o charakterze opiekuńczym i wychowawczym.

Na realizację tego ambitnego projektu przeznaczonych zostanie 814 043,75 zł, z czego 749 843,75 zł zostanie dofinansowanych poprzez dotację bezzwrotną przyznaną w pierwszych dnia października przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Celem projektu, którego realizacji podjął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej jest utworzenie miejsca świadczącego usługi dla młodych mieszkańców naszej gminy do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej (opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej (organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych).

W placówce „Jutrzenka” zapewniona zostanie praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny, równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami, stała współpraca z różnego rodzaju placówkami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin.

Realizacja projektu będzie trwała 3 lata; od początku stycznia 2018 do końca grudnia 2020. W każdym roku projektowym wsparciem objętych będzie 15 młodych ludzi do 18 roku życia wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi w liczbie 10 rodzin rocznie. Uczestnicy projektu rekrutować się będą z rodzin dotkniętych problemami społecznymi takimi jak ubóstwo, różne formy wykluczenia, niepełnosprawność umiarkowana, znacząca lub sprzężona Planowana mniejsza liczba rodziców niż dzieci objętych wsparciem wynika z założenia, że w programie uczestniczyć będą także rodzeństwa.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci i młodzież podniosą swoje kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne, świadomość i ekspresję kultury, kompetencje społeczne. Ponadto zwiększą wiarę we własne siły i możliwości. Rodzice i opiekunowie podniosą swoje kompetencji rodzicielskie i wychowawcze.

Pierwsza rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w pierwszych dniach stycznia 2018 roku. Kolejne rekrutacje będą prowadzone w sposób ciągły.

Komentarze...