Artyści kulturalną siłą Tarnowa - tak przynajmniej wynika z ankiet
access_time 2017-09-06 06:12:00
W opinii mieszkańców, uczestników życia kulturalnego w Tarnowie obecność oraz potencjał mieszkających w mieście artystów, współtworzących ofertę kulturalną jest największym atutem tarnowskiej kultury, a brak flagowego produktu kulturalnego, wyróżniającego się w Małopolsce i w skali kraju - jej największą słabością. Takim „produktem” mogłaby być Tarnowska Nagroda Filmowa, jednak – jak wynika z przeprowadzonych badań i zebranych opinii - jej formuła wymaga odświeżenia. Takie wyniki płyną ze specjalnych ankiet, które zbierał miejscowy magistrat.

To wnioski, płynące z raportu „Diagnoza stanu kultury w Tarnowie”, przygotowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Informacji, które posłużyły do sporządzenia diagnozy, dostarczyły między innymi wyniki badań, przeprowadzonych wśród reprezentantów życia kulturalnego miasta i jego mieszkańców.

W badaniu fokusowym, czyli dyskusjach, zwanych też wywiadami grupowymi, uczestniczyli między innymi dyrektorzy miejskich i wojewódzkich instytucji kultury, artyści, liderzy organizacji pozarządowych, działających w strefie kultury, radni, młodzież szkolna, Tarnowska Rada Seniorów, Rada Kultury Gminy Miasta Tarnowa, media i mieszkańcy.

Mieszkańcy Tarnowa wyrazili swoje opinie w internetowej ankiecie, w której udział wzięło 226 respondentów. - Badanie jest materiałem wyjściowym do monitorowania działań kulturalnych i zmodyfikowania polityki kulturalnej miasta. To pierwszy etap, teraz przed nami spotkania z organizatorami życia kulturalnego, na których przedstawimy wyniki i porozmawiamy o tym, co jest dobre, co mieszkańcy doceniają, a co możemy robić lepiej - mówi Marcin Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa.

Ponad 33 procent respondentów na pytanie o to, czy są zadowoleni z dostępnej oferty wydarzeń kulturalnych w Tarnowie odpowiedziało twierdząco (4,9 procent „zdecydowanie tak”, 28,4 „raczej tak”), natomiast blisko 60 procent udzieliło odpowiedzi negatywnej (blisko 34 procent „raczej nie” a ponad 25 procent -„zdecydowanie nie”). Ponad 26 procent badanych zadeklarowało, że potrafi wskazać wydarzenia kulturalne, odbywające się w okolicy, nie podało jednak żadnego konkretnego przykładu, ponad 23 procent uznało, że w ich okolicy w zakresie kultury nic się nie dzieje.

Jako wydarzenia kulturalne znane z nazwy respondenci wskazywali  Zdearzenia – Święto Miasta Tarnowa (18 procent) i Tarnowską Nagrodę Filmową (7,2 procent). Mieszkańcy chcieliby również, aby więcej imprez kulturalnych odbywało się poza Rynkiem, między innymi w Parku Strzeleckim, w Parku Sanguszków i w Mościcach (odpowiednio blisko 25, blisko 22 i blisko 18 procent).

Najczęściej wybieraną przez ankietowanych formą uczestnictwa w kulturze w minionym roku było wyjście do kina, udział w imprezie plenerowej i spektaklu teatralnym. Badani tarnowianie najrzadziej uczestniczyli w koncertach muzyki klubowej. Wśród najczęściej odwiedzanych placówek kulturalnych znalazły się, oprócz kin, Centrum Sztuki Mościcie (na 1. miejscu i Miejska Biblioteka Publiczna (na miejscu 4.).

Najwyższe noty respondenci przyznali ofercie Centrum Sztuki Mościce, Biura Wystaw Artystycznych i Tarnowskiego Centrum Kultury, a wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych, znaczących dla Tarnowa zarówno w minionym roku, jak i na przestrzeni trzech ostatnich lat, wskazali Tarnowską Nagrodę Filmową (ponad 64 procent), Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia” (21,4 procent) oraz Zdearzenia – Święto Miasta Tarnowa (20,1 procent). 

Uczestnicy badań fokusowych pozytywnie ocenili różnorodność oferty kulturalnej, potencjał środowiska twórców, ciekawe oddolne inicjatywy kulturalnych i licznych wydarzeń, odbywających się przez cały rok. Wśród zjawisk, ocenionych przez nich negatywnie, znalazły się trudne warunki lokalowe Miejskiej Biblioteki, brak współpracy pomiędzy instytucjami kultury, słaba promocja i marketing wydarzeń kulturalnych oraz zbyt mała liczba wydarzeń kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Badania wykazały również, że choć mieszkańcy deklarują świadomość ważnej roli kultury zarówno w rozwoju indywidualnym i społecznym, to deklaracje te nie przekładają się na ich wysokie uczestnictwo w życiu kulturalnym. Jedna z konkluzji raportu mówi, że Tarnów powinien ukierunkować działania kulturalne na na stworzeniu flagowego produktu, który będzie go wyróżniał w Małopolsce i w skali kraju i będzie kojarzony z miastem. Polityka kulturalna miasta powinna też zmierzać do zwiększenia wsparcia dla środowisk artystycznych i rozwoju nowych grup twórczych.

Komentarze...