Szkolenie, staż, praca dla młodych osób niepełnosprawnych(artykuł sponsorowany)
access_time 2016-11-07 14:25:00
W Tarnowie przy ul Mickiewicza 3 naprzeciwko Teatru realizowany jest projekt „ Niepełnosprawność kluczem sukcesu!”. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. małopolskiego w wieku od 18 do 29 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Czy niepełnosprawność faktycznie może stać się kluczem do sukcesu?

Naturalnie, pamiętajmy, że osoby z niepełnosprawnością mogą być pełnowartościowymi pracownikami a posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności niejednokrotnie może pomóc

w znalezieniu stałej pracy. Niektórzy pracodawcy są bardzo zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wynika to z faktu, że jest to kontrakt opłacalny dla obu stron.

Czy udział w projekcie jest bezpłatny i jakie korzyści wynikają z przystąpienia do projektu?

Udział jest całkowicie bezpłatny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polega na zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy.

Korzyści dla uczestników są bardzo duże: otrzymują szerokie wsparcie specjalistów, przechodzą szkolenie zawodowe po czym są kierowani na trzymiesięczny staż. Po stażu część osób podejmie pracę.

Duże znaczenie dla Uczestników ma fakt, że wypłacamy stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/ 1 godzinę odbytych zajęć, oraz stypendium stażowe – 1281,16 zł/ 1 m-c. Poza tym zwracamy koszty dojazdu, zapewniamy ciepły posiłek i przerwy kawowe, materiały dydaktyczne, badania lekarskie. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

W jakich szkoleniach można wziąć udział?

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia do dwóch grup: Dozorca/ pracownik ochrony oraz Pracownik administracyjno – biurowy. Są to szkolenia 100 godzinne. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w dni robocze w godzinach od godz. 8.00 do 15.00 w salach przy ul. Mickiewicza 3.

Czy rodzaj i stopień niepełnosprawności ma duże znaczenie?

Każdy może się zgłosić do udziału w projekcie niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Pracownikiem ochrony może być osoba mająca problemy z poruszaniem się. Są przecież stanowiska przy obsłudze monitoringu nie wymagające sprawności ruchowej.

A jak wygląda sprawa staży? Czy każdy będzie mógł liczyć na staż?

Mamy przewidziane staże dla wszystkich uczestników tych dwóch grup.

Miejsce odbywania stażu uczestnik może sobie wyszukać samodzielnie. Osoby, które nie mają takiej możliwości będą mogły liczyć na pomoc w tym zakresie.

Mowa była wcześniej o pracy dla Uczestników. Jak to wygląda?

Po odbyciu trzymiesięcznego stażu część Uczestników musi znaleźć zatrudnienie. Pomagają w tym pracujący w projekcie pośrednicy pracy. Nierzadko zdarza się tak, że stażysta tak przypadnie do gustu pracodawcy, że ten chętnie do po stażu zatrudnia .

Jak można się zgłosić do projektu?

Osoby spełniające kryteria zapraszamy do Biura w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 3. Dokumenty rekrutacyjne będzie można wypełnić na miejscu i złożyć od ręki.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, znajdują się też na stronie www.proesa.pl (zakładka: do pobrania). Dokumenty można także nadsyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres biuro-nks@proesa.pl

Należy pamiętać, że osoby chcące wziąć udział w szkoleniu Dozorca/pracownik ochrony muszą złożyć zaświadczenie o niekaralności. Otrzymuje się je od ręki we właściwym Sądzie po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł.

Osoby korzystające z pomocy społecznej składają dodatkowo zaświadczenie z MOPS ( do pobrania ze strony).

Wydaje się, że taki projekt to marzenie dla osób niepełnosprawnych bez pracy.

Faktycznie, można bardzo dużo zyskać nic nie tracąc. Szkolenie i staż otwierają drogę do zdobycia stałej pracy. Zachęcamy każdego kto chce wejść w rynek pracy, ale niepełnosprawność i słabe wykształcenie utrudniają mu to. Z nami można zdobyć kwalifikacje i dać sobie szansę na zdobycie dobrego zawodu.

Realizatorem projektu jest Proesa Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Montażowa 16,
20-214 Lublin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Inspires Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie,
ul. Pocztowa 3, 21-100 Lubartów.

Projekt „Niepełnosprawność kluczem sukcesu!” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie nr 1.2.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 2. Cele szczegółowe działania/poddziałania Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POWR.01.02.02-12-0073/15-00.​

Komentarze...