Trwa rekrutacja w PWSZ w Tarnowie - przedłużony termin składania podań!
access_time 2008-07-10 17:04:24
Jeszcze do 18 lipca (włącznie - nowy przedłużony termin) przyjmowane będą podania na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Procedury rekrutacyjne zorganizowane są tak, by w sposób maksymalny ułatwić złożenie podania i jednocześnie do niezbędnego minimum zredukować ponoszone przez kandydatów koszty.
W pierwszym etapie rekrutacji wystarczy dostarczyć na Uczelnię podpisane własnoręcznie podanie (wypełnione przy użyciu internetowego systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów dostępnego poprzez stronę www tarnowskiej PWSZ) wraz z kserokopią dowodu osobistego i kserokopią dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Duża część przyszłych studentów korzysta z możliwości przesłania dokumentów listem poleconym, dzięki czemu oszczędza czas nie musząc pojawiać się osobiście w Punkcie Rejestracji Kandydatów.

Tarnowska PWSZ zdecydowała się wprowadzić kolejne ułatwienie i wygodę – Punkt Rejestracji Kandydatów czynny będzie w najbliższą sobotę w godz. od 9.00 do 15.00. Opłatę za postępowanie rekrutacyjne będzie można wnieść w tym dniu, w specjalnie zorganizowanym w PRK stanowisku kasowym. Tak więc wszystkie osoby, które nie mogą złożyć dokumentów w dniach od poniedziałku do piątku, będą mogły to zrobić 12 lipca. W tym dniu będzie można też uzyskać wszelkie informacje na temat rekrutacji i warunków studiowania.

Obecnie największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się kierunki takie jak: administracja publiczna, fizjoterapia, ekonomia, filologia angielska i filologia polska. Dzięki wprowadzeniu specjalności matematyka finansowa, wzrosło zainteresowanie kierunkiem matematyka.

Przeciągające się procedury postępowania prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia powodują, że nie są jeszcze znane ostateczne kwoty dofinansowania studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo. Kilka dni temu zawarta została umowa ramowa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie w sprawie ustalenia warunków prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek, które rozpoczną się w roku 2008, w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.2 PO KL (Program Operacyjny – Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”. Umowa ta umożliwia przejście do kolejnego etapu, w którym w drodze negocjacji, przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, uzgodnione zostaną szczegółowe warunki dofinansowania studiów pomostowych na kierunku pielęgniarstwo.

Środki przeznaczone na realizację studiów pomostowych będą uruchomione po wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu systemowego przez Ministra Zdrowia, zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL na lata 2007-2013 oraz właściwymi procedurami zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Komentarze...