Trwa rekrutacja na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
access_time 2008-06-30 12:22:15
Trwa rekrutacja na I rok studiów w tarnowskiej PWSZ. W tym roku na kandydatów czeka 1659 miejsc na studiach stacjonarnych (dziennych - bezpłatnych) i 540 na studiach niestacjonarnych (zaocznych – płatnych). Uproszczono została również procedura rekrutacyjna. Rekrutacja trwa do 16 lipca włącznie.

Wystarczy teraz jedynie zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, podać niezbędne dane, wydrukować podanie, podpisać je i wraz z dwoma załącznikami (kserokopia dowodu osobistego i kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne) złożyć w Punkcie Rejestracji Kandydatów (A032, budynek główny) lub przesłać pocztą listem poleconym. Dopiero w drugim etapie, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, kandydat musi dostarczyć na Uczelnię oryginał świadectwa dojrzałości, 4 barwne fotografie oraz zaświadczenie lekarskie i inne ewentualnie wymagane na poszczególnych kierunkach dokumenty.

Obecność kandydata jest wymagana dopiero przy odbiorze legitymacji studenckiej i indeksu, wcześniej niezbędne dokumenty można przesłać pocztą listem poleconym lub złożyć je mogą inne osoby, jedynie w przypadku gdy wpisu na studia dokonuje za kandydata inna osoba – musi ona posiadać pisemne upoważnienie. Jedynie kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne muszą osobiście stawić się na egzaminie sprawnościowym.

Zastosowane rozwiązania obniżają koszty jakie kandydaci ponoszą w trakcie rekrutacji oraz są idealnym rozwiązaniem dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą pojawić się w trakcie rekrutacji w Tarnowie (np. ze względu na wyjazd zagraniczny).

Rekrutacja potrwa do 16 lipca włącznie. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych kierunków i specjalności oraz procesu rekrutacji uzyskać można na stronie internetowej Uczelni: www.pwsztar.edu.pl.

Komentarze...