Raport o bezpieczeństwie i porządku publicznym
access_time 2009-11-19 15:08:13
Poziom bezpieczeństwa w Tarnowie jest jedną z najbardziej istotnych kwestii, dotyczących wszystkich mieszkańców miasta. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej i podsumowanej w Urzędzie Miasta Tarnowa, prawie 65 % badanych czuje się w Tarnowie bezpiecznie, 28% uważa Tarnów za miasto, w którym jest niebezpiecznie, 2 osoby wskazały odpowiedź „jest bardzo niebezpiecznie”.

Jako główne zjawiska, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa ankietowani wskazali najczęściej dewastacje mienia publicznego i prywatnego oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, osoby nietrzeźwe (21%). Negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców ma występujące zjawisko przemocy wśród nieletnich (19%).

Większość ankietowanych (ponad 68%) uważa, że Straż Miejska nie ma wystarczającego kontaktu z mieszkańcami. Nieco ponad 20% obecny stan rzeczy traktuje jako właściwy, wśród nich jedna osoba wskazała, iż kontakt Straży Miejskiej z mieszkańcami nie jest konieczny. 12% badanych nie wyraziło swojej opinii na ten temat.

W przeprowadzonych w okresie od 28 września do 16 października 2009 roku w badaniach ankietowych wzięło udział 139 osób, wśród nich 86% stanowili mieszkańcy Miasta a 14 % goście odwiedzający Tarnów.

Wyniki badania opinii społecznej zostały przekazane do Straży Miejskiej. Będą one dla formacji wskazówkami do dalszej pracy. W celu zgłębienia kontaktu z mieszkańcami, strażnicy planują m.in. nawiązanie ścisłej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i umieszczenie wszystkich telefonów kontaktowych na klatkach schodowych.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...