Potężne dofinansowanie unijne dla Tarnowa
access_time 2010-12-14 15:17:15
Urząd Miasta Tarnowa uzyskał potężne dofinansowanie unijne na trzy duże projekty. Granty zasilą drugą edycję programu EduNet, Strefę Aktywności Gospodarczej oraz realizację termomodernizacji miejskich placówek.


Strefa Aktywności Gospodarczej zostanie powiększona do 104 hektarów
„Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I” – tak nazywa się dofinansowany ze środków europejskich projekt Urzędu Miasta Tarnowa. Inwestycja polegać będzie na poszerzeniu oraz scaleniu istniejącej SAG poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów pod lokowanie inwestycji przemysłowych i usługowych, tak aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem. Obok działań projektowych, ukierunkowanych na poprawę dostępu do terenu strefy, tj. budowę drogi publicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na odcinku łączącym ul. Kochanowskiego (poprzez sieć dróg wewnętrznych w istniejącej SAG) z planowanym rondem w miejscu połączenia z ul. Mościckiego i Czystą (ulice te przylegają bezpośrednio do Strefy od strony północnej i południowej) planowane jest wybudowanie kanalizacji deszczowej dla Strefy wraz z uzbrojeniami, kanalizacji sanitarnej oraz dodatkowego odcinka sieci wodociągowej. Powierzchnia rozbudowywanej Strefy zwiększy się z 68 ha (w tym 21,26 ha należących do Tarnowskiego Klastera Przemysłowego – Partnera projektu) do 104 ha, tworząc tym samym nowe obszary przygotowane pod inwestycje. Projekt uzyskał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 Schemat B – Strefy Aktywności Gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Całkowita wartość projektu to ponad 27 milionów złotych, natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę około 18 milionów zł.

EduNet II dofinansowany!
Przygotowany przez pacowników Wydziału Informatyzacji i Referatu ds Środków Pomocowych w Wydziale Strategii Urzędu Miasta Tarnowa projekt pn. „Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowej systemu EduNet w Tarnowie” uzyskał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z działania 1.2 – Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki temu projektowi zastosowane zostanie rozwiązanie wspierające procesy zarządzania oświatą i usługami edukacyjnymi. To zadanie kompleksowe, które obejmuje wszystkie 78 placówek oświatowych: system zarządzania informacją o uczniu (z modułem elektronicznych dzienników lekcyjnych oraz elektronicznych sekretariatów szkolnych), platformę edukacyjną o cechach multimedialnej platformy e-learningowej, hurtownię danych oświatowych, system finanse – kadry – płace, platformę digitalizacji zasobów bibliotecznych e-bibliotekę, monitoring obszarów przyszkolnych oraz sieć hot-spotów na miejskich placówkach oświatowych. Istotną cechą projektu jest jego otwartość ułatwiająca integrację dotychczasowych zalet EduNetu z nowymi funkcjami. Wartość projektu to 3 648 036,22 zł, natomiast pozyskane środki zewnętrzne wynoszą 1 975 526,28 zł. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2012 roku.

Termomodernizacja miejskich placówek
11 przedszkoli, 23 szkoły oraz żłobek – zostaną poddane termomodernizacji w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Projekt dofinansowany z MRPO obejmować będzie modernizację 11 przedszkoli publicznych: Przedszkole Publiczne nr 6 ul. Waryńskiego 19,Przedszkole Publiczne nr 12 ul. Jasna 6, Przedszkole Publiczne nr 13 ul. Przedszkolaków 7, Przedszkole Publiczne nr 21 ul. Burtnicza 11, Przedszkole Publiczne nr 24 ul. Westerplatte 11, Przedszkole Publiczne nr 26 ul. Bitwy o Wał Pomorski 11, Przedszkole Publiczne nr 31 ul. Promienna 13, Przedszkole Publiczne nr 32 ul. Długa 32, Przedszkole Publiczne nr 33 ul. Topolowa 5, Przedszkole Publiczne nr 34 ul. Wiejska 29, Przedszkole Publiczne nr 35 oraz Żłobek nr 1 ul. Topolowa 4. W ramach modernizacji wykonane zostanie docieplenie ścian i dachów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja/wymiana  instalacji ciepłowniczych w budynkach na systemy bardziej przyjazne dla środowiska oraz montaż kolektorów słonecznych na każdym z 11 budynków wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowany system solarny. Przewidziano także inne roboty budowlane, niezbędne do zabezpieczenia budynków i przystosowania ich do obowiązujących przepisów prawa (m.in. zabezpieczenie przeciwwilgociowe, wykonanie niezbędnych napraw i przeróbek).
Wartość zadania to ponad 10 milionów złotych, natomiast zakładana wysokość dofinansowania 5 milionów. Projekt został dofinansowany w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powierza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w ramach projektów termomodernizacji poddane zostaną 23 szkoły publiczne z terenu Miasta Tarnowa: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9, SP nr10, SP integracyjna nr 11, SP nr 15, SP nr 18, SP nr 19, Gimnazjum nr 7, III LO, V LO, VII LO, Zespoły szkół Ogólnokształcących nr 1 i 4, Zespoły Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 i nr 2, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół techniczno-Zawodowych z nowym budynkiem i salą gimnastyczną, Zespół Szkól Technicznych oraz budynek pracowni, Zespół Szkół Sportowych.  W ramach modernizacji wykonane zostanie docieplenie ścian i dachów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja/wymiana  instalacji ciepłowniczych w budynkach na systemy bardziej przyjazne dla środowiska. Wartość zadania to ponad 30 milionów złotych, dofinansowanie w formie dotacji wynosi prawie 10 milionów złotych.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...