Uchwalono nowy budżet Małopolski
access_time 2014-01-02 10:03:14
Budżet Małopolski na 2014 rok uchwalony. Zakłada dochody na poziomie 1,282 mld zł i 1,430 mld zł wydatków.
Radni Województwa Małopolskiego przyjęli uchwałę w sprawie budżetu województwa na 2014 r. Za głosowało 20 radnych, przeciwko 16. Podczas XLVI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego marszałek Marek Sowa przedstawił założenia drugiej autopoprawki do budżetu województwa na rok 2014. Zarząd chce przeznaczyć więcej pieniędzy m.in. na remonty dróg, rozwój turystyki, wydarzenia kulturalne, małopolskie remizy, górskie i wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do projektu budżetu Województwa są zgodne z założeniami do projektu budżetu państwa: - inflacja - 2,4 proc. - wzrost PKB - 2,5 proc. Prognoza dochodów w 2014 r. - 1,281 mld zł w tym: - dochody bieżące - 839 mln zł - dochody majątkowe - 442 mln zł Przychody - 184,4 mln zł w tym: - kredyt - 44 mln zł - kredyt na VAT od zak. pociągów - 25,8 mln zł - kredyt pomostowy z na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE - 36,6 mln zł - emisja obligacji - 56 mln zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 21,4 mln zł - spłata udzielonych pożyczek - 0,4 mln zł Limit wydatków w 2014 r. - 1,430 mld zł w tym: - wydatki bieżące - 771 mln zł - wydatki majątkowe - 658 mln zł Deficyt budżetowy w wys. 148 mln zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, - kredytu komercyjnego, - emisji obligacji. Rozchody zaplanowano w wysokości 36 mln zł. Zobacz także:
  • Budżet na 2014 rok przyjęty
  • Tarnowianie podzielili budżet obywatelski
  • Komentarze...